Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft bloggerlist.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van bloggerlist.nl

Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt (www.bloggerlist.nl). Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bloggerlist.nl . Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door bloggerlist.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. bloggerlist.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel bloggerlist.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, bloggerlist.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van bloggerlist.nl , welke geen eigendom zijn van bloggerlist.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van bloggerlist.nl. Hoewel bloggerlist.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door bloggerlist.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Bloggerlist.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Op de inhoud van de site berust copyright uit bloggerlist.nl. De inhoud en de foto’s zijn door medewerkers van Bloggerlist gemaakt, tenzij anders is aangegeven. Het misbruiken of gebruiken van foto’s en/of tekst is wettelijk niet toegestaan en er zullen stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt.

Het is alleen toegestaan om foto’s van Bloggerlist te gebruiken als je een duidelijke link plaatst naar bloggerlist.nl. En je hiervoor vooraf toestemming hebt gevraagd.

Bloggerlist.nl wordt met de grootste zorg samengesteld. Het is desondanks toch mogelijke dat de artikelen feitelijke onjuistheden bevatten.
Aan de inhoud van bloggerlist.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend.